اطلاعات این صفحه واقعی نیست و برای تست سیستم ثبت شده اند.

ردیف موضوع قرارداد نام پیمانکار نام کارفرما مبلغ نهایی قرارداد تاریخ انعقاد قرارداد جزئیات بیشتر
1 لیست خلاصه بودجه سال 1397 شهرداری و سازمان های وابسته ... ... 00 1398/5/1
2 آلبوم بودجه سال 1398 ... ... 00 1398/6/2
3 متمم تجمیعی1399 .. .. 00 1399/1/1