اطلاعات این صفحه واقعی نیست و برای تست سیستم ثبت شده اند.

ردیف موضوع قرارداد نام پیمانکار نام کارفرما مبلغ نهایی قرارداد تاریخ انعقاد قرارداد جزئیات بیشتر
1 لیست خلاصه بودجه سال 1397 شهرداری و سازمان های وابسته ... ... 00 1398/5/1
2 آلبوم بودجه سال 1398 ... ... 00 1398/6/2
3 متمم تجمیعی1399 .. .. 00 1399/1/1
4 بودجه 1400 ... .... 00 1400
5 بودجه 1401 .... ...... 00 1401
6 بودجه 1402 .... ...... 00 1402