شفافیت و شهر هوشمند

سامانه شفافیت شهرداری نیشابور با هدف افزایش مسئولیت پذیری، ارتقای شایسته سالاری و مشارکت فعال و موثر مردمی در حوزه مدیریت شهری و با تاکید بر نگاه شهروند محور مدیران شهرداری و تحقق فرآیند نظارت مردمی و پاسخگویی به افکار عمومی شهروندان در تیرماه 1398 راه اندازی گردید.